Moduly - Digimat

Digimat-FE: umožňuje popisovat chování materiálů pomocí přesného modelování struktury reálného reprezentativního objemu a následného výpočtu metodou konečných prvků. Jedná se o exaktní mikropohled na strukturu a chování kompozitu.


Digimat-MF: předpovídá nelineární chování materiálů složených z více fází. Rychle generuje nelineární materiálové charakteristiky kompozitu na základě popisu jednotlivých složek. Popisuje chování materiálů z makropohledu. Je založen na Mean Field homogenizační metodě.


Digimat-MX: základ pro reverzní inženýrství materiálových charakteristik. Pro jakýkoliv reálný materiál generuje materiálové charakteristiky sloužící jako vstup do pevnostních výpočtů. Dále slouží jako bezpečná platforma pro výměnu materiálových charakteristik mezi partnery.


Digimat-CAE: interface do hlavních FEA programů pro vstřikování plastů (Moldex3D, Autodesk, Sigmasoft, 3DTimon, REM3D) a pevnostních výpočtů (Abaqus, Ansys, LS-Dyna, Optistruct, PAM - Crash, Radioss, SAMCEF, Marc).


Digimat-MAP: převádí výstupní hodnoty z analýz tečení do pevnostních výpočtů. Mapuje výsledky mezi různými sítěmi, obsahuje pokročilé interpolační funkce. Pracuje se 3D a 2.5D sítěmi.


Digimat-Micross: slouží pro rychlé návrhy a přesné výpočty voštinových panelů s pomocí výpočtů metodou konečných prvků.